Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP019944_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_002058765 RefSeq :NZ_CP019944 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP019944_2
DR consensus (29 bp) : GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :5
Begin Position : 1116591 End Position : 1116863

1116591GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCCCTATAATGAGAAATAAACTAATTCCTATT1116651
1116652GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCAAAAACAATCAGGAGAGGCGCTGGCACACCA1116712
1116713GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGATTAGCCGCTTCACTAAACCGCGCGCCAGTGC1116773
1116774GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGTACAAAAGAGGCCCCATTCTGGCAGGGCTC1116834
1116835GAGTTCCCCGCGCCAGTGGGGATAAACCA1116863
Left flanking sequence : Till position 1116591 (length bp)
TCTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTGTAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTAGA
Right flanking sequence : From position 1116863 (length bp)
CCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTCGTAATAAGCAACATATCCACGT
AACCACTCATGTTCAAAATAGCTCTCCATA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp