Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP020058_8                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_002056065 RefSeq :NZ_CP020058 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP020058_8
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :4
Begin Position : 3984299 End Position : 3984510

3984299GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAGCAGATACACGGCTTTGTATTCCGTGCGCCC3984359
3984360GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAATAGCAATAGTCCATAGATTTGCGAAAACAG3984420
3984421GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGAGCCTGACGAGACTACTGAGGCCGTTCTGTC3984481
3984482GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCA3984510
Left flanking sequence : Till position 3984299 (length bp)
GCTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTATAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTAGA
Right flanking sequence : From position 3984510 (length bp)
CCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTTGTAATAAGCAACATATCCACGT
AACACCTCATGTTCAAAATAGTTCTCCATG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp